Privacyverklaring

Uitgever Asvon Pers en Publiciteit (hierna te noemen: “Uitgever”) hecht belang aan uw privacy. Om te voldoen aan deze wetgeving heeft Uitgever een privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring informeert Uitgever u op welke wijze Uitgever met uw persoonsgegevens omgaat.

Uitgever is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uitgever is gevestigd op de Wiel Ringenslaan 77 6373 EP te Landgraaf (Nederland), KvK-nummer: 14116829. Vragen over deze privacy verklaring kunnen gesteld worden via info@asvon.nl

Uitgever behoudt zich het recht voor om alle gegevens te verstrekken wanneer een andere partij Uitgever – of door Uitgever geëxploiteerde media - zal overnemen.

Voor wie geldt deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Uitgever persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op:  
- alle bezoekers van de websites www.asvon.nl en door Uitgever geëxploiteerde media, in het bijzonder www.velolimburg.eu ;
- alle vrienden die zich registreren voor het wielerplatform VéloLimburg;
- alle deelnemende adverteerders;
- alle andere personen die contact opnemen met Uitgever of van wie Uitgever persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Uitgever?
Uitgever verwerkt de volgende persoonsgegevens, die door u zijn verstrekt:
 - contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op inschrijf- aanmeldformulieren of andere webformulieren, zowel off- als online;
- contactgegevens verstrekt tijdens telefoongesprekken, e-mails, bezoeken aan de website van Uitgever, etc.

Uitgever verwerkt de volgende persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën :
- uw wijze van navigeren op de website van Uitgever (ter verbetering van de website);
De websites van Uitgever kunnen hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en externe social-mediabuttons. Uitgever is niet verantwoordelijk (of aansprakelijk) voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is Uitgever verantwoordelijk (of aansprakelijk) voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en aanhangende social-mediaplatforms.

Waarvoor gebruikt Uitgever uw persoonsgegevens?
Uitgever gebruikt uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden, namelijk:
- om de producten, diensten en informatievoorziening van Uitgever zo goed mogelijk aan te bieden en deze aan te passen aan behoefte en wensen van geregistreerde leden;
- om gemiddeld 4 tot 6 keer per jaar per e-mail een nieuwsbrief ofwel E-Book te versturen;
- om de websites beheerd door Uitgever te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren;
- voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
- om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging
Wij hanteren ten aller tijde een streng beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. Alle door u verstrekte gegevens worden in een beveiligde database zorgvuldig bewaard. Tevens maakt Uitgever ook gebruik van een SSL-certificaat, ofwel een https verbinding en DNSSEC voor de domeinnaam. Gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Rechtsgrond van de verwerking
Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgrond waar Uitgever zich op baseert is uw toestemming. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@asvon.nl. Dan worden u gegevens per direct uit de database van Uitgever verwijderd. Het verwerken van persoonsgegevens is (praktisch) noodzakelijk om gebruik te maken van de door Uitgever geëxploiteerde mediaplatform(s).

Persoonsgegevens delen met derden
Uitgever deelt uw persoonsgegevens níet met derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Duur van de opslag

Uitgever bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de omschreven dienstverlening en informatievoorziening te kunnen realiseren. Dit betekent dat Uitgever de door u verstrekte persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik wenst te maken van de producten en/of diensten. Vanwege fiscale wetgeving is Uitgever echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot de bedrijfsadministratie (zoals nota’s en opdrachtbevestigingen) gedurende 7 jaar te bewaren. Het is mogelijk dat persoonsgegevens eerder worden gewist. U kunt Uitgever verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@asvon.nl. Uitgever zal altijd en per direct aan dat verzoek voldoen.

Vragen over uw persoonsgegevens
Ieder persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens. Neemt u voor al deze vragen contact op via de website van Uitgever (www.asvon.nl) of per e-mail (info@asvon.nl). Als u klachten hebt over hoe Uitgever met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar het bovenstaande mailadres. Uitgever helpt u graag met het vinden van een passende oplossing. Indien dat onverhoopt toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Uitgever behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring. Lees deze privacyverklaring daarom regelmatig even door op eventuele mutaties. Bij ingrijpende wijzigingen en/of aanvullingen zullen wij u altijd tijdig en persoonlijk hierover informeren.

Laatste update: 7 oktober 2020.

Klik hier om de privacyverklaring als PDF te downloaden.