Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van uitgever Asvon Pers en Publiciteit:

1.Algemene Voorwaarden

1.Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Asvon Pers en Publiciteit (hierna: Uitgever) zijn bij uitsluiting van eventueel andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.Het accepteren van een offerte ofwel het ondertekenen van een opdrachtbevestiging betekent dat opdrachtgever, na terhandstelling van een exemplaar van deze Voorwaarden, akkoord gaat met de toepasselijkheid en inhoud van deze Voorwaarden.

3.Eventueel Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij buiten toepassing verklaard en uitgesloten.

4.Opdrachtgever kan uit hoofde van een advertentiecontract uitsluitend advertenties plaatsen die betrekking hebben op zijn eigen bedrijf.

5.Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (NL).

2.Loopduur

1.Opdrachtgever beslist zelf wanneer en hoe vaak een commerciële uiting wordt gepubliceerd en gaat akkoord met hetgeen wat staat omschreven in de orderbevestiging.

2.Uitgever zal nooit zonder toestemming van opdrachtgever de commerciële uiting na afloop van de overeengekomen plaatsing(en) stilzwijgend continueren. 

3.Opmaak advertenties/advertorials

1.Opdrachtgever kan de advertentie-uiting(en) laten opmaken door Uitgever.

2.Opdrachtgever krijgt vóór publicatie een drukproef ter beoordeling en heeft de mogelijkheid om binnen een redelijk tijdsbestek eventuele correcties en/of aanvullingen door te geven vóór de afsluitdatum van de betreffende uitgave(n).

3.Opdrachtgever mag maximaal tweemaal aanpassingen en/of aanvullingen doorgeven naar aanleiding van de ontvangen drukproef. Indien opdrachtgever hierna nog aanpassingen en/ of aanvullingen wil doorvoeren, geldt een uurtarief van € 25,00 excl. BTW. In dit geval zal de Uitgever vooraf een offerte doen toekomen aan de hand van de wensen van de opdrachtgever.

4.Indien opdrachtgever niet vóór de afsluitdatum van de betreffende uitgave(n) reageert op de drukproef gaat uitgever over tot integrale doorplaatsing van de advertentie(s)/advertorial(s).

4.Tarieven

1.Op ieder advertentiecontract zijn de tarieven van toepassing die op dat moment of gedurende de periode van de plaatsing(en) worden gehanteerd en expliciet worden vermeld aan de hand van een actuele tarievenkaart.

2.Uitgever behoudt zich het recht voor om de tarieven te herzien. De tarieven die gelden voor lopende orders worden tussentijds niet gewijzigd. 

3.Uitgever hanteert een betalingstermijn van veertien dagen na dagtekening van factuur. De rekening wordt verstuurd met het betreffende bewijsexemplaar als bijlage. Eventuele onkosten vanwege nalatige betaling worden verhaald op de opdrachtgever.

4.Uitgever en opdrachtgever kunnen afwijken van de geldende tarieven, mits gemaakte afspraken expliciet worden vermeld op een ondertekende orderbevestiging.

5.Alle erkende mediabureaus hebben recht op 15% bureaukorting op de op dat moment geldende tarieven en bestaande kortingen.

5.Plaatsing advertentie/advertorials

1.De adverteerder moet met betrekking tot aangeleverde advertenties voldoen aan de bepaling van de Regelen, Nederlandse Code voor het Reclamewezen, de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code Commissie en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen en de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten. Uitgever heeft het recht om uitingen die niet aan voornoemde wet- en regelgeving voldoen te weigeren, onverminderd gehoudenheid van de opdrachtgever jegens Uitgever om de gecontracteerde advertentieruimte te betalen. Tevens is Uitgever te allen tijde gerechtigd om commerciële content te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven advertentie, alsmede bij redenen van principiële aard in verband met de uitgave van de kant van Uitgever.

2.Indien een aangeleverde advertentie/advertorial een door de opdrachtgever georganiseerd kansspel bevat, dan dient de opdrachtgever daarbij de Wet op de Kansspelen en de Code Promotionele Kansspelen na te leven. Alsdan is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor de afdracht van de kansspelbelasting en vrijwaart Uitgever ter zake voor aanspraken van de Belastingdienst.

3.De mogelijkheid tot plaatsing van advertenties/advertorials op speciale posities in de printuitgave is beperkt en kan per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt Uitgever zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van plaatsingsopdrachten op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaart. Met andere wensen van de opdrachtgever wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een plaatsingsopdracht worden aanvaard.

4.Wanneer een plaatsingsopdracht na sluitingsdatum door Uitgever wordt ontvangen, behoudt Uitgever zich het recht voor om deze opdracht te weigeren. Niettemin zal Uitgever zich inspannen de opdracht uit te voeren, evenwel zonder dat zij aansprakelijk is ingeval zij daarin niet zou slagen.  

6.Annulering

  1. Bij annulering door de opdrachtgever van enige opdracht, reservering of overeenkomst brengt Uitgever de hieronder vermelde plaatsingskosten in rekening:

10 % bij annulering in de periode tot 30 dagen vóór de sluitingsdatum.

25% bij annulering in de periode vanaf 30 tot en met  15 dagen vóór de sluitingsdatum.

50% bij annulering in de periode vanaf 15 tot en met 8 dagen vóór de sluitingsdatum.

75% bij annulering in de periode vanaf 7 dagen tot en met 4 dagen vóór de sluitingsdatum.

100% bij annulering in de periode vanaf 3 dagen vóór de sluitingsdatum.

De sluitingsdata van de desbetreffende editie staan vermeld op de tarievenkaart en worden door Uitgever expliciet schriftelijk vermeld in de opdrachtbevestiging.

 

7.Overmacht

1.Geen der partijen is tot nakoming van enige verplichting gehouden, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  In geval van extreme weersomstandigheden, ernstige vorst, sneeuw, abnormale waterstanden, overstromingen, stakingen, lockdown, grenssluitingen, kortom; elke situatie waarbij het uitvoeren van een opdracht door de Uitgever onmogelijk wordt gemaakt of meer bezwaren oplevert dan de Uitgever bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

8.Verspreiding

1.Uitgever tracht de verspreiding zo snel mogelijk te verzorgen en verstuurt direct na ontvangst van de oplage de printuitgave naar alle aangesloten vrienden en selectieve verzendadressen. Verder probeert uitgever op alle ter inzage-locaties de resterende oplage te distribueren, zolang de voorraad strekt.

2.Eventuele reclamaties ten aanzien van de verspreiding zijn geen aanleiding om plaatsingsopdrachten te herzien of om daaraan verbonden facturen niet of slechts gedeeltelijk te betalen.

3.Opdrachtgever kan te allen tijde een lijst met ter inzage-locaties opvragen bij Uitgever, die verplicht is om deze informatie openbaar te maken. De verzendlijsten naar aangesloten vrienden en selectieve adressen mag Uitgever niet doorspelen aan Opdrachtgever, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

9.Klachten

1.Klachten over de uitvoering van de plaatsingsopdrachten dienen uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het bewijsexemplaar schriftelijk te worden ingediend bij de Uitgever.

2.Klachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentieopdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever, worden door de Uitgever niet geaccepteerd.

3.Reclamaties over facturen dienen uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend bij de Uitgever. Indien binnen deze termijn geen reclamatie is ontvangen, wordt de debiteur geacht akkoord te zijn met de ontvangen nota. 

10.Aansprakelijkheid

Indien Uitgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

1.Indien Uitgever aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Uitgever in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

2.In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

3.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-              De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden.

-              De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Uitgever de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Uitgever toegerekend kunnen worden.

-              Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

-              Uitgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

-              De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uitgever of zijn ondergeschikten.

11.Eigendomsvoorbehoud

1.Alle door Uitgever geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van Uitgever tot dat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Uitgever gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Uitgever zo snel als redelijker wijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5.De door Uitgever geleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Voor het geval dat Uitgever zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft  opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Uitgever of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Uitgever zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

12.Derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Uitgever het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever dan wel cliënt  geschieden;

13.Geheimhouding

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Uitgever gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Uitgever zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Uitgever niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

14.Geschillen

1.Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Uitgever aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

2.De rechter in de vestigingsplaats van Uitgever is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Uitgever het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter;

3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4.Op elke overeenkomst tussen Uitgever en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden als PDF te downloaden.

 

Contactgegevens Asvon Pers en Publiciteit:
Telefoon: 0031-(0)613000376
E-mail: info@asvon.nl
Postadres: Wiel Ringenslaan 77 6373 EP Landgraaf
KvK Limburg: 14116829
BTW-nummer: NL061713168B01